language: PL EN
 
 

Zakres usług

Nawigacja: Home / Zakres usług
Kancelaria świadczy usługi z zakresu:    
 
Prawa karnego i postępowania karnego, karno - skarbowego i wykroczeń, obejmujące m.in.: 
 • udzielanie porad prawnych, konsultacje na każdym etapie postępowania;
 • reprezentację Klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania - Policją i Prokuraturą, w trakcie procesu karnego, oraz w postępowaniu wykonawczym;
 • sporządzanie wniosków o naprawienie szkody i zadośćuczynienie oraz pozwów cywilnych w procesach adhezyjnych;
 • Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach toczących się na podstawie ustawy o kontroli skarbowej przed Urzędem Kontroli Skarbowej.

 

 
Prawa cywilnego w pełnym zakresie, obejmujące m.in.:
 • Postępowanie sądowe: kompleksową reprezentację procesową - sporządzanie pism procesowych w toku postępowania, pozwów, odpowiedzi na pozew, środków odwoławczych, wniosków o zabezpieczenie powództwa, wszczęcie i udział w postępowaniu egzekucyjnym, a także wytaczanie powództw przeciwegzekucyjnych w celu ochrony dłużnika;
 • Prawo kontraktowe: sporządzanie listów intencyjnych, projektów umów, negocjowanie treści umów, dokonywanie analizy postanowień umownych pod kątem potencjalnych zagrożeń dla Klienta, nadzór nad prawidłowym wykonywaniem postanowień umownych przez strony ze szczególnym uwzględnieniem umów przeniesienia własności i najmu nieruchomości,  itd.;
 • Prawo rodzinne: udzielanie porad prawnych, reprezentacja w postępowaniach o rozwód, ustalenie ojcostwa, podział majątku itd.;
 • Prawo spadkowe: kompleksowa obsługa spraw spadkowych, m.in.: stwierdzenia nabycia spadku, kwestie związane z rozrządzeniami na wypadek śmierci, zabezpieczeniem spadku, działem spadku itd.;
 • Prawo własności intelektualnej:  pomoc prawna w zakresie zagadnień związanych z utworami i ich ochroną, uprawnieniami przysługującymi twórcy, prawem własności przemysłowej;
 • Prawo ochrony dóbr osobistych i danych osobowych: pomoc w zakresie spraw związanych z naruszeniem dóbr osobistych oraz nieuprawnionym wykorzystywaniem danych osobowych podlegających ochronie; 
 
 
Reprywatyzacja – odzyskiwanie tzw. „dawnej własności”. 
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych, w celu odzyskania w naturze lub uzyskania odszkodowania za mienie bezprawnie zajęte przez Państwo po II Wojnie Światowej na podstawie aktów prawnych PKWN, Krajowej Rady Narodowej oraz ustaw Sejmu PRL,
 • w ramach postępowań reprezentujemy w sprawach zmierzających do:
  • określenia kręgu osób uprawnionych - spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości (postępowania spadkowe),
  • usunięcia z obrotu prawnego decyzji lub aktów innego rodzaju, na podstawie których Państwo przejęło własność nieruchomości, (postępowania administracyjne),
  • uzyskania zwrotu nieruchomości w naturze, albo uzyskania odszkodowania, (postępowania sądowe przed sądami powszechnymi);

 

 
Prawa handlowego w pełnym zakresie obejmującym m.in.:
 • bieżącą obsługę spółek prawa handlowego oraz obsługę prawną ich organów,
 • tworzenie od podstaw podmiotów podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przeprowadzanie procesów likwidacji, łączenia i podziałów spółek prawa handlowego,
 • opracowywanie projektów dokumentów wewnętrznych spółek, doradztwo prawne obejmujące regulacje Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych,
 • pomoc w zakresie windykacji należności, 
 • pomoc w negocjacjach z partnerami handlowymi, 
 • pomoc prawną w uzyskaniu koncesji i zezwoleń na prowadzenie określonej działalności,
 • „due dilligence” – audyt prawny,

 

 
Prawa podatkowego w pełnym zakresie obejmującym m.in.:
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego, 
 • doradztwo w wyborze sposobów i form opodatkowania, 
 • reprezentacja przed Urzędami skarbowymi, celnymi, Izbą skarbową, celną i Urzędem kontroli skarbowej,
 • reprezentacja przed Sądami Administracyjnymi,  

 

 
Prawa administracyjnego w pełnym zakresie obejmującym m.in.:
sporządzanie pism, wniosków, skarg i zażaleń w postępowaniach toczących się przed organami administracji państwowej i samorządowej, do organów administracji publicznej i samorządowej,
reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym,  na decyzje ww. organów, doradztwo prawne w zakresie uzyskiwania koncesji, zezwoleń i licencji oraz doradztwo podatkowe;
 
 
 
Prawa zamówień publicznych w pełnym zakresie, obejmującym m.in.:   
 • pomoc prawną przy składaniu ofert w przetargach i późniejszego w nich uczestnictwa, 
 • pomoc w weryfikacji prawidłowości ofert konkurencyjnych, 
 • sporządzanie protestów i odwołań, 
 • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą, 
 • reprezentacja przed sądami w postępowaniach ze skargi,
Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce „Zamówienia publiczne”;
 
 
Prawa Pracy w pełnym zakresie, obejmującym m.in.:
 • wytaczanie powództw o przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowanie, uchylenie kar porządkowych, 
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów pomiędzy pracodawcą, a pracownikami, 
 • opracowywanie projektów umów o pracę, kontraktów menadżerskich, projektów regulaminów pracy, wynagradzania, BHP,  itd.;

 

Strona Główna home   Skontaktuj się z nami! kontakt   Cofnij się wstecz
Kancelaria Adwokacka Grzegorz Cieśniarski - adwokat Warszawa. All rights reserved. | Projekt i wykonanie: jcd.pl
Strona Główna | O Kancelarii | Zespół | Zakres usług | Zamówienia publiczne | Cennik usług | Kontakt