language: PL EN
 
 

Zamówienia publiczne

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze z zakresu prawa zamówień publicznych. Doradzamy na wszystkich etapach zmierzających do pozyskania i zrealizowania zamówienia. Szczegółowy zakres świadczonych usług może zostać rozszerzony lub zmniejszony w celu dostosowania do potrzeb Kontrahenta. Usługi doradcze mogą być świadczone na podstawie zawartej z Kontrahentem stałej umowy doradczej, w ramach której na bieżąco w poszczególnych postępowaniach i kontraktach weryfikujmy przestrzeganie przepisów przez Kontrahenta i jego partnerów handlowych jak i Zamawiającego lub na zasadzie świadczenia usług w zakresie dotyczącym konkretnego postępowania. 

 
Świadczymy niezbędną pomoc w przygotowaniu się Kontrahenta do uczestniczenia w przetargu poprzez:
 
 • weryfikację ogłoszeń o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i możliwościami Kontrahenta, 
 • konsultacje w zakresie możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga), w przypadkach niespełnienia przez Kontrahenta warunków udziału w postępowaniu,
 • sporządzanie środków ochrony prawnej na postanowienia ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (protest, odwołanie, skarga), 
 • analizę protestów i odwołań złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez innych Wykonawców na postanowienia ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
 • sporządzanie przyłączeń do postępowań toczących się w wyniku wniesienia protestu przez innych Wykonawców na postanowienia ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przystąpień do postępowań odwoławczych w tym samym zakresie, 
 • reprezentację Kontrahenta podczas posiedzeń lub rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą lub Sądem w przypadku odwołania lub skargi na postanowienia ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy czym reprezentacja przed Sądem zawsze odbywa się u boku Radcy Prawnego lub Adwokata,
 • pomoc w przygotowywaniu pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
 • reprezentację w trakcie zebrania wykonawców wyjaśniającego wątpliwości dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
 • ustalenie dokumentów i oświadczeń niezbędnych w celu przedłożenia w postępowaniu oraz weryfikację ich poprawności przed złożeniem wniosku lub oferty, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień budowlanych,
 • konsultację lub opracowanie wzorów formularzy potrzebnych do złożenia wniosku lub oferty, 
 • opracowanie wzoru umowy konsorcjum, statutu konsorcjum i pełnomocnictw w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach konsorcjum przez Kontrahenta, 
 • opracowanie wzoru listów intencyjnych, umów przedwstępnych i umów podwykonawczych w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego z zamiarem powierzenia części jego wykonania podwykonawcom, 
 • negocjacje z brokerami warunków zabezpieczenia ofert wadium jak i weryfikację treści gwarancji wadialnych, 
 
W trakcie toczącej się procedury oceny złożonych wniosków lub ofert oferujemy pomoc:
 
 • w ustaleniu zakresu dokumentów niezbędnych do przedłożenia w postępowaniu oraz weryfikację poprawności złożonych dokumentów, 
 • w przygotowaniu oferty oraz sprawdzenie oferty pod względem spełniania wymogów postawionych przez zamawiającego, 
 • w przygotowaniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i jego sprawdzenie pod względem spełniania wymogów postawionych przez zamawiającego, 
 • poprzez pełnienie funkcji pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa, 
 
W zakresie możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej w przypadkach:
 
 • odrzucenia oferty Kontrahenta, 
 • wykluczenia Kontrahenta z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub nie zaproszenia Kontrahenta do składania ofert wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez innego Kontrahenta,
 • oferujemy pomoc przy:
 • sporządzeniu środków ochrony prawnej na wybór oferty najkorzystniejszej, odrzucenie oferty złożonej przez Kontrahenta, wykluczenie Kontrahenta z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub nie zaproszenie Kontrahenta do składania ofert (protest, odwołanie, skarga),
 • analizie protestów i odwołań złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez innych Wykonawców w zakresie czynności Zamawiającego dokonanych w związku z wyborem oferty najkorzystniejszej lub oceną wniosków,
 • sporządzeniu przyłączeń do postępowań toczących się w wyniku wniesienia protestu przez innych Wykonawców w zakresie czynności Zamawiającego dokonanych w związku z wyborem oferty najkorzystniejszej lub oceną wniosków oraz przystąpień do postępowań odwoławczych w tym samym zakresie,
 • w zapewnieniu reprezentacji Kontrahenta podczas rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą lub Sądem w przypadku odwołania lub skargi na wybór oferty najkorzystniejszej, odrzucenie oferty złożonej przez Kontrahenta i wykluczenie Kontrahenta z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub nie zaproszenie Kontrahenta do składania ofert,
 • poprzez udział w negocjacjach prowadzonych z Zamawiającym w trakcie postępowania,
 • w analizie wniosków oraz ofert złożonych przez innych Wykonawców pod kątem ich zgodności z prawem umożliwiającą skorzystanie ze środków ochrony prawnej,
 • pomoc w wykorzystywaniu środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcy, w tym udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed Sądami Okręgowymi,
 • inne bieżące doradztwo w toku postępowania. 
 
Przy podpisaniu umowy z Zamawiającym jak i w trakcie jej realizacji oferujemy usługi obejmujące:
 
 • negocjacje z brokerami warunków gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki jak i treści tych dokumentów,
 • weryfikację treści umowy przedłożonej Kontrahentowi do podpisania przez Zamawiającego,
 • pomoc w skompletowaniu dokumentów i wypełnieniu formalności niezbędnych do podpisania umowy z Zamawiającym,
 • konstruowanie i negocjacje umów z podwykonawcami, projektantami i dostawcami oraz wszelkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację umów na roboty budowlane (również geodezja, BHP, ppoż. itp.), nadzorze nad wykonywaniem tych umów (wezwania do usunięcia uchybień w realizacji umowy, kary umowne, itp.),
 • doradztwo i pomoc w sporach z Zamawiającym i Inżynierem (lub wykonawcą robót budowlanych),
 • doradztwo i pomoc w prowadzeniu bieżącej korespondencji z Zamawiającym i Inżynierem w zakresie zmian umowy, wezwania do usunięcia uchybień, kar umownych, zgody na zatrudnienie podwykonawców itp.
 
Strona Główna home   Skontaktuj się z nami! kontakt   Cofnij się wstecz
Kancelaria Adwokacka Grzegorz Cieśniarski - adwokat Warszawa. All rights reserved. | Projekt i wykonanie: jcd.pl
Strona Główna | O Kancelarii | Zespół | Zakres usług | Zamówienia publiczne | Cennik usług | Kontakt